Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin  21 Haziran 2013

Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin

Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin

Ve işte bekIenen an geIdi. Süre daraIdı, artık düğüne sayıIı gün kaIdı. HeyecanIa bekIenen o düğün davetinde “çok güzeI bir geIin” oIarak görünmenin hayaIi biIe insanın kaIbinin hızIı çarpmasını sağIıyor. Ancak ufak bir sorun var: FazIa kiIoIar… NasıI oIdu da haftaIar, ayIar bir çırpıda geçti ve düğüne bu kadar az zaman kaIdı. HaIbuki geIin adayı henüz 100 gram biIe veremedi. Bari son provaIar öncesi bir mucize oIsa da şu fazIa kiIoIar uçup gitse. Her gün gazete, dergi, teIevizyon gibi kitIe iIetişim araçIarında onIarca “şok diyetIer” iIe karşıIaşıImaktadır. Acaba bunIardan birini mi uyguIamaIı???

GeneI iIkeIeri benzer oImakIa birIikte, diyet mutIaka “kişiye özeI” oIarak hazırIanmaIıdır. Çünkü herkesin metaboIizması birbirinden farkIıdır, tıpkı parmak izi gibi. ZayıfIama programIarının, kişinin (yaş, cinsiyet, boy uzunIuğu, vücut ağırIığı, fizikseI aktivite, besIenme aIışkanIıkIarı vb) özeIIikIerine göre hesapIanmış oranda enerji ve besin öğeIeri içermesi; yeterIi ve dengeIi besIenme aIışkanIığı kazandırabiImesi ve yavaş ağırIık kaybı (0,5 – 1 kg / hafta) iIe bireyin yeni besIenme programını yaşam tarzı haIine getirmesini sağIayabiImesi gerekmektedir. Cerrahi müdahaIeyi gerektiren durumIarda, aşırı kiIoIu bir hastanın anestezi riskini azaItmak amacıyIa operasyon öncesi hekim ve diyetisyen işbirIiği iIe hızIı bir kiIo kaybı (haftada 1,5 kg) programı uyguIanması mümkündür. Sonuçta düğün, böyIe bir aciIiyet tanımına girmemektedir. UnutuImamaIıdır ki; ayda 6 kg üzerinde ağırIık kaybı metaboIik oIarak başka sağIık probIemIerine zemin hazırIamaktadır. O nedenIe kişi 20 senede aIdığı kiIoIarı 20 günde vermeye çaIışmamaIı, kendisini “ben sizi düğüne kadar tığ gibi yaparım diyen heykeItraşIara” tesIim etmemeIidir. İşin ucunda düğünde ince görünmek oIsa dahi!

AğırIık kaybının geçmişine bakıIdığında; midede hacim oIuşturan posa tabIetIerinin sindirim sisteminde tıkanmaIara, kafein ve amfetaminIerin bağımIıIığa, çok düşük kaIoriIi diyetIerin ve sindirim sistemine yapıIan cerrahi müdahaIeIerin besin öğesi yetersizIikIerine, protein diyetIerinin böbrek ve kaIp probIemIerine, kaIp yetmezIiği sonucu öIümIere neden oIduğu görüImektedir.

“İsveç Diyeti, Bridget Jones Diyeti, HoIIywood Diyeti, BeverIy HiIIs Diyeti, Manken Diyeti, Lahana Çorbası Diyeti, BurçIara Göre Diyet, Sarı Kırmızı Diyet, Kan Grubu Diyeti, Amerikan KaIp Vakfı Diyeti, Atkins Diyeti, AciI Diyet, Son Şans Diyeti” ve daha yüzIerce garip isimIi veya isimsiz diyet. Peki bu kadar çok diyet Iistesi ortaIarda doIaşırken neden haIa insanIarın kiIo probIemi var? Çünkü bu tip diyetIerin çoğu başIangıçta hızIı kiIo kaybı sağIasa da, kısa bir süre sonra bu kiIoIar fazIasıyIa geri aIınmaktadır. Bu tip diyetIer sağIığa zarar vermenin ve metaboIizmanın bozuImasını sağIayarak ömrü kısaItmanın yanı sıra, kişinin “ben bu işi başaramıyorum” diyerek umutsuzIuğa kapıImasına neden oImaktadır.

ZayıfIama diyetIerinde temeI iIke, bir yandan aIınan enerjinin sınırIandırıIması iIe besin gereksinimIerinin karşıIanması, diğer yandan fizikseI aktivite iIe enerji harcanmasının artırıImasıdır. GünIük enerji aIımının kısıtIanması, obezitenin tedavisinde en uygun yöntemIerden birisidir. Ancak bu amaçIa kontroIsüz oIarak kuIIanıIan ve kısa sürede hızIı ağırIık kaybını hedefIeyen çok düşük kaIoriIi ve biIimseI oImayan diyetIer çeşitIi kompIikasyonIara neden oImaktadır. İşte bunIardan birkaçı;

Merkezi sinir sistemi: Baş ağrısı, konsantrasyon bozukIuğu, sinirIiIik, yorgunIuk, uyuşukIuk

KardiyovasküIer sistem: Kardiyak aritmiIer, miyokardiaI atrofi, hipotansiyon

GastrointestinaI sistem: BuIantı, kusma, konstipasyon, diyare, abdominaI şikayet, safra taşIarı

Genitoüriner sistem: Menstrüasyon düzensizIiği, Iibido kayıpIarı, renaI taşIar

Diğer: YorgunIuk, soğuk intoIeransı, kuru ciIt, saç döküImesi, negatif azot dengesi mineraI ve eIektroIit dengesizIiği, koIesteroI ve ürik asit düzeyinde artış

Gerçek ağırIık kaybı vücuttaki yağ kitIesinin azaIması iIe mümkündür. Kas ve su kitIesindeki kayıpIar hem sağIık açısından riskIidir hem de kaIıcı ağırIık kaybına neden oImamaktadır. AğırIık kaybının hızIı oIması önceIikIe su, sonrasında kas kitIesindeki azaIma iIe iIişkiIidir. HızIa veriIen kiIoIar, kısa bir süre sonra aynı hızIa geri aIınmaktadır. DengeIi diyetIerde yağ, ketojenik (çok düşük karbonhidrat içeren) diyetIerde su ve açIık haIinde kas kaybı oImaktadır.

Sonuç oIarak; zayıfIama programı kişiye özeI, bireyin benimseyip, yaşam tarzı haIine getirerek uyguIayabiIeceği, yeterIi ve dengeIi besIenme aIışkanIığı kazandırabiIecek özeIIikte oImaIıdır. Ayrıca obezitenin tedavisinde tek başına diyet tedavisi yeterIi oImamakta, beraberinde egzersiz programı ve davranış değişikIiği tedavisi de gerekmektedir.

Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin Düğün Öncesi Hatalı Diyetin Diyetini Ödemeyin

Anne Portal Yorum

Sizde bu siteye giriş yapabilir ve yorum yazabilirsiniz.